Barbara Misterska-Dragan

wyślij SMS o treści
BWL.59
na numer 74068
Koszt SMS to 4,92 zł z VAT

Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego oraz Podyplomowego Studium Pedagogicznego i Podyplomowych Studiów Metody Wyceny Spółki Kapitałowej w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH).

Ukończyła szkolenie zakończone egzamin ze znajomości zagadnień z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, blok ACCA organizowany we współpracy Stowarzyszenia Księgowych i ACCA. Od października 2012 r. jest doktorantką w Akademii Leona Koźmińskiego.

W latach 2001-2003 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Odpowiadała m.in. za nadzór nad mieniem Skarbu Państwa, sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym i finansowym. Była członkiem: Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Komitetu Zarządzania Długiem Publicznym, Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Zespołu ds. Jakości i Regulacji Prawnych. Przewodniczyła Międzyresortowemu Zespołowi ds. Mienia Skarbu Państwa. Odpowiedzialna za opracowanie w 2003 r. kompleksowych „Zasad nadzoru korporacyjnego w spółkach Skarbu Państwa” wykonanych przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Uczestniczyła w pracach Grupy Ekspertów ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej (ISAR) powołanej w ramach UNCTAD. Była członkiem wielu rad nadzorczych, w tym: Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, Banku Pocztowego S.A., Impexmetal S.A., RUCH S.A., Polskie Sieci Energetyczne S.A., TVP S.A. Była Partnerem w międzynarodowej firmie doradczo-audytorskiej.

W 1991 r. założyła spółkę audytorską Misters Audytor Sp. z o. o., obecnie Misters Audytor Adviser Sp. z o.o., której jest prezesem. W latach 1995 – 1999 pełniła funkcję zastępcy Krajowego Rzecznika ds. Dyscyplinarnych. Członek Komisji Egzaminacyjnej w latach 2003 – 2009. Była i jest obecnie członkiem Komitetu Standardów Rachunkowości działającym przy Ministrze Rozwoju i Finansów. W ubiegłej kadencji była członkiem Komisji ds. rozwoju usług biegłego rewidenta w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Jest przewodniczącą Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów wspierającą Krajową Radę Biegłych Rewidentów w stanowieniu krajowych standardów rewizji finansowej i zasad wewnętrznej kontroli jakości firmy audytorskiej, określania sposobów stosowania tych standardów. Jest zastępcą Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.